Login

בית מדרש

אודי ליאון

אודי ליאון

חלוקת העושר בעולם

האם ומה צריך לעשות ?

דף הקבוצות

מקורות תנכ"ים

ז’בוטינסקי והתנ”ך

השראתו המקראית לצדק חברתי

כיווני פתרון

דרכים וגישות

קבוצת הצבים

שמיטת כספים

עניים מול עשירים

האם יכולים להיות חברים ?

צדקה בשבת

האם אפשר לתרום כסף בתפילה בבית כנסת בשבת