Login

חלוקת העושר בעולם | Discussion page

Main opinions

Opening opinions

חלוקת העושר בעולם

האם ומה צריך לעשות ?

קבוצת הנמרים

קבוצת הנמרים

 

מה הפתרון שלכם ?

0

קבוצת הדובים

המצב הקיים לא מאפשר רגולציה מקומית על החברות/אנשים כיוון שמדובר בארגונים חוצי גבולות עם פריסה ושליטה גלובלית בשווקים.

הפתרון היחיד הוא, אולי, לייצר שיח ציבורי במדינות החזקות בהן יש דרישה לאחריות חברתית שיגרום לתחושת אי-נוחות בקרב חברות שלא יתרמו או ישקיעו במדינות עולם שלישי.

 

0

Interim Summery

The Discussion

x

 

 

קבוצת הצבים

קבוצת הצבים

x
קבוצת הינשופים

קבוצת הינשופים

x

רגולציית קצוות של בסיס הכנסה ותקרת הכנסה, המאפשרות משחק רחב מספיק בין לבין, וחלוקת יתרות הרווח למטרות חברתיות.

קבוצת הינשופים

One comment
  • קבוצת הינשופים

x

תמיכה באוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך להשלים פערים מבחינת ידע, חינוך, וטכנולוגיה. ובנוסף, לשלב במכללות, אוניברסיטאות, ומכללות תוך התחשבות ויחס שווה לסוגי אוכלוסיה שונים.

קבוצת הינשופים

One comment

קבוצת הנמרים

Last opinions

user profile image
אודי ליאון
6.09.2022 11:14

הטמנה שלכעם ניט ףךדלףכךלףדגךכ חמשת המ”מים שממנו ניתן ללוד לעומת  המרוץ לשוויון

 

user profile image
קבוצת הינשופים
6.09.2022 11:02

רגולציית קצוות של בסיס הכנסה ותקרת הכנסה, המאפשרות משחק רחב מספיק בין לבין, וחלוקת יתרות הרווח למטרות חברתיות.

user profile image
קבוצת הנמרים
6.09.2022 11:01

מס ירושה דיפרנצאלי שמיטה דיפרנציאלית?

Members