Login

קבוצת הינשופים | Discussion page

Main opinions

The Discussion

דיון במקור על היובל

x

קראו את המקור  של  שמיטת כספים

וענו על השאלות הבאות:

 

קראו ודונו

קראו ודונו

x

במה שמיטת הכספים דומה לצדקה?

מה הדמיון ומה ההבדלים ?

האם זו צדקה?

האם זו צדקה?

x

האם שמיטת קרקעות מתאימה יותר
לרעיון  הסוציאליסטי או הקפיטליסטי?
במה היא דומה ובמה היא שונה ?

סוציאליסטי או קפיטליסטי?

סוציאליסטי או קפיטליסטי?

x

מה מרגיש העני בשמיטת הקרקעות ?

מה מה מרגיש העשיר ?

מה המשמעות של החויות הללו לכל אחד מהם ?

החויה של העני והעשיר?

החויה של העני והעשיר?

x

אנא כנסו ללינק – של

קראו את המקור של שמיטת הכספים שם – והגיבו לתשובות שכתבו חברי הקבוצה השניה

(בין אם אתם מסכימים אתם ובין אם לא כתבו תגובה “עשירה” (הרחיבו , העמיקו , הביאו מקורות נוספים)

השוו את המסקנות שגיבשתם מהמקור שלכם עם המקור של הקבוצה השניה- האם יש הבדל ?
מה הייחוד של כל אחד ?

תגובה לקבוצה השניה

תגובה לקבוצה השניה